Skip to main content

Sök ersättning från livförsäkring vid dödsfall 

Sök ersättning 

Skriv ut och fyll i blanketten Ersättningsansökan vid dödsfall. Skicka den till  

FENNIA LIV 
Kod 5010546 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 

Öppna ersättningsansökan vid dödsfall
Lämna också in följande dokument på Fennia Livs Mitt Fennia: 

 • En kopia av dödsattesten (behövs ej om ersättning söks från en sparlivförsäkring). 
 • En släktutredning över den försäkrade om förmånstagaren är de anhöriga, maken eller makan eller barnen. Släktutredningen behövs från 15 års ålder fram till dödsdagen. Det senaste ämbetsbeviset beställs från den församling som den försäkrade hörde till vid sin död. Beviset omfattar uppgifter från 1 oktober 1999. För tiden före detta datum beställs släktutredningen från de församlingar eller register som den försäkrade hörde till vid respektive tidpunkt. 
 • Ämbetsbevis över förmånstagare 
 • En kopia av förmånstagarens identitetshandling (pass, identitetskort eller körkort). Om förmånstagaren är minderårig behövs en kopia av båda föräldrarnas identitetshandling. 
 • Om förmånstagaren är ett dödsbo ska dessutom bifogas 
  • ersättningsansökan undertecknas av alla dödsbodelägare eller av den delägare som fått en specificerad fullmakt av de övriga delägarna 
  • en kopia av testamente eller dödsbodelägarnas bekräftelse om att de inte känner till något testamente 
  • en redogörelse för att ersättningen som ansöks ska betalas in på dödsboets konto. 

Logga in på Fennia Livs Mitt Fennia  

Det lönar sig att lämna in ansökan även om dödsattesten inte fåtts ännu, så att försäkringen kan avslutas. Handläggningen av ersättningsärendet kan dock inledas först när Fennia Liv har fått samtliga behövliga redogörelser.