Skip to main content

Övriga egendomsskador

Sök ersättning på Mitt Fennia 

Fyll i en skadeanmälan om skador i hemmet eller blanketten Egendomsskadeanmälan för företag på Mitt Fennia. Logga in på tjänsten med nätbankskoder eller mobil-id. 

Logga in på Mitt Fennia 

Ta reda på så mycket information om föremålet som möjligt, som märke, modell, inköpsår och typnummer. Om föremålet är stulet, gör en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan till oss. 

Notera att det finns detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga när mobilapparater eller hushållsmaskiner går sönder.  

Vilka egendomsskador ersätter försäkringen? 

Den omfattande hemförsäkringen ersätter skador på apparater eller föremål i hemmet till följd av en plötslig och oförutsedd händelse.  

Egendomsförsäkringar för företag ersätter skador på företagets lösa egendom. 

Försäkringarna ersätter också skador till följd av skadegörelse, inbrott och stöld. 

Hurdana egendomsskador ersätter försäkringen inte? 

Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av sedvanlig användning (som förslitning), försummelse av underhåll, montering eller användning som strider mot instruktionerna eller skador som omfattas av tillverkarens garanti. 

Försäkringen ersätter i regel inte om egendom försvinner, kvarglöms, tappas bort eller förkommer. 

Notera också att föremålets eller apparatens ålder och värde samt självrisken i din försäkring inverkar på ersättningsbeloppet. 

Vid stöld av föremålet eller apparaten  

Om föremålet eller apparaten har stulits, gör en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan till oss. 

Mer information 

Om du behöver hjälp, ring vår skadetjänst mån-ti 9-17 och ons-fre 9-16. 
Ring 010 503 5031